03 Aralık 2023 - Pazar

Şu anda buradasınız: / PEÇE ŞARTTIR; AMA KADINLARIN YÜZÜNE DEĞİL; ERKEKLERİN GÖZÜNE!
PEÇE ŞARTTIR; AMA KADINLARIN YÜZÜNE DEĞİL; ERKEKLERİN GÖZÜNE!

PEÇE ŞARTTIR; AMA KADINLARIN YÜZÜNE DEĞİL; ERKEKLERİN GÖZÜNE! AHMED KALKAN

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar…” (24/Nûr, 30). Âyet, bu sakınmayı emrettiğine göre; demek ki İslâm toplumunda bile, mü’min erkeklerin gözlerini sakınmaları gereken durumlar olacaktır. Yani, çenesi ve yüzü tümüyle kapalı kadınlardan oluşan bir İslam toplumunda erkek, gözlerini hangi şeyden sakınacaktır? Hanım, örtülmesi kesin olarak emredilen yerlerini örtecek; erkek de hanım gibi iffetli, hayâlı olacak, nikâh düşebilen bir hanıma karşı açıkta kalabilen yüzüne bakma konusunda gözlerini koruyacaktır. Müslümanlar, erkeğiyle hanımıyla Allah’a teslim olan, O’na kulluk için birbirleriyle yardımlaşan bir toplum oluştururlar. Bu yardımlaşma olmadan, bireysel ve sosyal ahlâkı güzelleştirmek ve kulluk görevini mükemmel şekilde yerine getirmek mümkün değildir. Sadece kadının örtüsü ile veya sadece erkeğin gözünü koruması ile tek tarafa yüklenmekle ahlâksızlıkların önüne geçilemez. Modern câhiliyyenin her şeyiyle hüküm sürdüğü günümüzdeki gibi, özgürlük adı altında kadının erkeği alabildiğine tahrik ederek, ahlâklı iffetli toplum oluşamayacağı ve cinsel tâcizlerin önüne geçilemeyeceği gibi, gözü haram bakışlardan korumak için bütün zorlukların tek taraflı olarak erkeğe yüklendiği bir cinsiyetçi tavır, İslâm toplumu açısından sözkonusu edilemez. O yüzden kadın, sadece Müslümanca tesettüre riâyet edip gereği gibi örtünmekle Allah’a ve topluma karşı görevinin bitmediğinin bilincinde olmalıdır. O, İslâmî ölçülere uygun tesettürlü kıyafetinin içini takvâ ile dolduracak, yabancı erkeklerin yanında oturup kalkmasına, konuşup gülmesine… dikkat edecektir. Giyinik çıplaklardan olmayacak, kıyafeti ile beden dili bir bütünlük teşkil edecektir. Buna Kur’an ifadesiyle takvâ giysisi diyebiliriz: “Ey Âdemoğulları, biz sizin avret yerlerinizi örtecek bir elbise ve size ‘süs kazandıracak bir giyim’ indirdik. (Kur’an’ın uygulanması demek olan) takvâ ile kuşanıp donanmak ise, bu, daha hayırlıdır…” (7/A’râf, 26). Kıyâfet ve hayâ duygusunu uyumlu bir bütünlük içinde yansıtan böyle bir hanıma erkekler de bir “dişi” olarak değil, toplumda bir “kişi” olarak bakacaklardır. Haram bakışlardan sakınacaklardır. Çünkü Müslüman erkekler inanırlar ve bilirler ki; “Allah, gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (40/Mü’min, 19). Kalbin emrindeki gözün ve gözün etkisindeki gönlün gizlediğini de, açığa çıkardığını da O bilir. Amelleri de, amellerin arka planındaki niyetleri de Allah çok iyi bilir. O’nu kandırmak mümkün değildir.
Kadın veya erkekten birine ağır yük yükleyip diğerine göre ona haksızlık yapmak, Allah hakkında düşünülmesi bile doğru olmayan bir husustur. Biri, örtünecek, diğeri de haram bakışlar açısından gözlerini örtecek. Yüzünün güzelliği yabancı erkeklerin bakışlarını üzerine çekmesin ve erkeğin imtihanını zorlaştırmasın diye kadının, yüzüne peçe takmasının şart olup olmadığı konusunda gençliğimde kendisinden ders okuduğum hocama sorduğum sorunun cevabını hiç unutmadım. “Hocam, kadınların yüzlerini örtmeleri, peçe takmaları gerekmiyor mu?” diye sormuştum. Hocam şöyle cevap vermişti: “Evlâdım, peçe gereklidir, şarttır; ama hanımların yüzüne değil, erkeklerin gözüne.” Elbette, isteyen hanımlar, takvâya daha uygun olduğunu düşünenler yüzlerini de örtebilirler, gerek görüyorlarsa yüzleriyle birlikte çenelerini de. Ama, yüzünü örten bir hanım maalesef günümüzde daha dikkat çekiyor, bazıları da bütün Müslümanlara hakaret kabul edeceğimiz şekilde, onlara “terörist”, “filancı” diye laf atabiliyor. Bir hanım sadece yüzünü, çenesini örterek takvâlı olmaz. Peçeli olduğu halde, gözleri fıldır fıldır dönen, davranışları peçesiyle tam bir zıtlık teşkil eden kişi, takvâyı da, tesettürü de ayağa düşürmeye kalkıyor demektir. Hâlbuki takvâ kalptedir, gönüldedir. Ve oradan amellere yansıyan uygulamada ve onun arkasındaki duygulardadır. Bir kadın, peçeli olsun olmasın; gözüne sahip olup konuşmasına dikkat ederek, edebi ve iffetiyle hareket ederek; özetle dışarıda dişiliğiyle değil kişiliğiyle bulunarak takvâlı olabilir. Takvâ elbisesinden mahrum bir hanım, yüzünü de örtse, bu yeterli olmaz. Takvâlı kadın, nasıl takvâ giysisine bürünmesi gerekiyorsa; takvâlı erkek de, özünü temiz tutmak için gözünü haram bakışlarla kirletmemesi gerekir.
Erkeklerin Tesettürü Göz Kapaklarıdır
Gözünde tesettür olmayan erkek, kadınları suçluyor. Bedeninde tesettür olmayan kadın, erkeklere “ahlâksız!” diyor. Oysa Allah, karşı cinsi değil; “kendini koru!” buyuruyor.
Hz. Ali’ye atfedilen sözü hatırlayalım: “Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.” Rabbim niye kulaklarımıza kapak yerleştirmediği halde, gözlerimize kapak vermiştir? Sözün de yanlışı vardır, onları duymanın sakıncasıyla, bakmanın sakıncası kıyas edilince nasıl bir hükme varabiliriz? Bu konuda da önce Rabbimize kulak verelim: “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidâyete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” (39/Zümer, 18). Bu âyette dinlenilmesi istenen sözün herhangi bir söz mü, yoksa Kur’an gibi sözlerin en güzeli olan Allah’ın sözü mü olduğu konusu, net değildir. Her iki görüşü savunan âlimler vardır. Yani, bu âyetten çıkarılan hükümlerden biri olarak; her söz dinlenebilir, ama en güzeline uyulur. Fakat her görüntüye bakılamaz, bazı bakışlardan sakınılmalıdır. Hikmeti olarak, özellikle erkekler için bu hususlar vurgulandığına göre, erkekler seslerden ziyade, görüntülerden tahrik olurlar. İnsanı kötülüklere dâvet edecek, çirkinliklere yaklaştıracak olan görüntülerdir. Zinâya yaklaşmamak için, önce, gözü terbiye etmek gerekir.
Modernizm Kadını Köleleştirerek Teşhirci Yaptı
Modernizm, günümüzde faşist bir din halini almıştır. İnsanı tek tip haline getirip sürüleştirmekte, onu her yönüyle köleleştirmektedir. Batılılaşan bayan, niye giysisini, giysisiyle dikkat çekmek istediği vücudunu teşhir etme ihtiyacı duymaktadır? Modernizm de denilen çağdaş Batı Dünya görüşü olan Materyalizm, insanın rûhunu, mânevî dinamiklerini hiçe saymakta, kişiyi sadece sahip olduğu giysiden, arabadan, paradan, maldan ibâret kabul etmektedir. Bayanları da etten ibâret, giysiden, kozmetik ürünlerden, süslenmeden ibâret görmektedir. Batılı(laşmış) insan da kendine biçilen rolden memnundur. Zinâya yaklaşma ve yaklaştırma olacakmış, toplum ifsâd edilecekmiş, erkekler tahrik edilip günahlara dâvetiye çıkarılacakmış, böylece kendisinin yolunu tuttuğu Cehenneme, diğer erkekleri de sürüklemiş olacakmış, çağdaş bayanın umurunda değildir. Nasıl olsa, memlekette demokrasi var; canı ne ister onu giyer, vücut onun değil mi, istediği gibi yapar…
İnsanın, özellikle bayanın giysilerinin belli bir ölçü ve kayıt altında bulunması gerekir. Örtü ve giysilerdeki kayıtsızlık, cinsel güdünün tahrikini, kayıtsızlığını getirir. Sınırsız tahrik, cinsel güdünün sınırsız tatminini gerektirir. Tatmine imkân bulunmadığı bir yerde bir güdünün tahrik edilmesi zulümdür, yasaklanmalıdır. Bu tavır, aynen şunun gibidir: Sözgelimi günümüz câhiliye düzenleri, görevlerini yapmadığı için açlara yemek ver(e)miyor, bu zulüm yetmezmiş gibi, bir de insanın psikolojisini etkileyecek reklâmlarla, câzip kışkırtmalarla aç kimseleri iştahlandırıp ayaklandıracak yemek kokularıyla tahrik ediyor. Teşhircilik, erkeklere karşı üstünlük taslamaya çalışmanın bir yansıması olarak, cinden/insden/düzenden şeytanın teşvik ettiği bir hastalıktır/anormalliktir/sadistliktir. Vitrinlere sunulan mal gibi; kadın, vitrine/çarşıya çıkmış, bakıcılar, alıcılar bekliyor. Bu, insanın şerefini ayaklar altına almaktır. Erkek, görüntüden etkilenir, kadın dokunuştan. O yüzden bayanların tepeden tırnağa örtünmesini insan psikolojisini en iyi bilen Zât istediği halde; bayanların beğenilme, erkeklerin de gözleriyle tahrik olma dürtüsünü kullanarak şeytan da insanı cennetten mahrum edip dünyayı da cehenneme benzetmek için insan psikolojisini istismar etmektedir. Nefsin kötü arzuları anlamında hevânın midesi yoktur, azdıkça azar, az günahla tatmin olmaz, daha büyüğünü ister durur.
Gözün Zinâsı Harama Bakmaktır
Dinimiz, kalbî duyguların temizliğini gideren, cinsî zaafları çoğaltan ve de zinâ eğilimini arttıran bakışları haram kılmıştır. Çünkü sonu büyük haramlarla biten nice ahlâkî problemler, önce bakışmalarla başlar. Göz, bakışlarıyla nice şeyi içine alabildiği gibi, şeytan da, bakış aracılığıyla göz tünelinden kalbe giriş yapar. Göz kapısını kullanarak şeytan bir gönlü kendi yerleştiği mekânı haline getirir. Kalbi ele geçiren şeytan, bir ülkenin başkentini ele geçiren komutan tavrıyla insan adlı ülkeyi istediği gibi yönetmeye başlar. Haram, başka bir harama dâvetiye çıkarır. Haramlar, büyük günahlara, onlar da kişiyi küfür ve şirke yönlendirir. Şeytanın içimizdeki gücünü kesmek için haramlarla ilişkimizi kesmemiz icap eder. Bu mecazî ifadeleri, bazıları şeytanın insana musallat olması olarak gerçek anlamda anlamaya kalkar ve insan vücudundan şeytanı çıkartmak için gülünç ve câhilce yollara başvurur. Benzer mecazî ifade, bir hadis rivâyetinde de şöyle karşımıza çıkar: “Haram bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur.”1 Ve kalbe ekilen şehvet tohumlarıdır. Mânevî zinâdır. Hadis rivâyetinde öyle buyrulur: “Gözler de zinâ eder; onların zinâsı (bakılması haram olan kimselere şehvetle) bakmaktır.”2
“Gözler de zinâ eder” ifâdesi, “gözün harama bakması ile gayr-ı meşrû cinsel ilişki anlamındaki zinâ arasında bir fark yoktur, ha o olmuş, ha ötekisi” şeklinde anlaşılmamalıdır. Elbette, hem dünyevî ve hem uhrevî cezâ bakımından ikisi arasında büyük bir fark vardır. “Göz zinâsı”, esas zinâya yaklaştırma açısından yasaklanmıştır. Ona izin verilmiş olsa, diğerine kapı açılmış olacaktır. “Göz zinâsı” tâbiri, gözlerin harama bakışının da çirkin olduğunu ifâde etmek için biraz mübâlağalı, korkutucu, caydırıcı ve mecâzî bir ifâdedir.
Şehvetle bakan gözler insan vücudunda Cehenneme açılan gedikler olduğu için Kur’ân-ı Kerim gözlerimizi korumamızı, bakışlarımızla fesâda düşmememizi emrederek, Dinimizin kadınlara örtünmesini emrettiği vücut organlarına bakmayı yabancı erkeklere haram kılmıştır.
Peygamberimiz bakışlarımızı nasıl terbiye etmemiz gerektiğini, günlük hayatta bu bakış yasağını nasıl uygulamamız icap ettiğini şöyle açıklamıştır: “Bir bakıştan sonra tekrar bakma. Zira birinci bakış (kaçınılması mümkün olamayacağından) senin için helâl ise de, ikinci bakış (irâdeyi kullanarak ve arzu duyarak olacağından) senin için helâl değildir.”3 Peygamberimiz, refâkatinde bulunan ve kadınlara bakan amcası oğlu Fazl’ın bakışlarını elini siper ederek engellemiş; kadınlara arzuyla bakmanın haram olduğunu fiilî sünnetiyle de gösterip bildirmiştir.4
Müslüman toplum, bugünkü câhiliye hayatının çirkefliklerinin hemen hiçbirine yer vermeyen bir yapıda olsa da; çarşısında, caddelerinde kadın görülmeyen toplum demek değildir. Bu itibarla harama bakmayı yasaklayan ölçü, yalnız erkekleri değil, kadınları da içine almaktadır: “Mü’min hanımlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar...” (24/Nûr, 31). Âyetten anlaşılmaktadır ki, kadınların da erkeklere cinsî arzulu bakışlarla bakmaları da haramdır. Zaten kadın bakışını kontrol edemeyip yabancı erkeğe arzulu şekilde bakarsa, erkeği tahrik etmiş, onun da bu bakışa cevap vermesine ve belki daha ileri gitmesine zemin hazırlamış olacaktır. Bu konuyla ilgili halk arasında atasözü gibi söylenen sözü üstü kapalı olarak anlayana anlatmış olalım: “Şey şeyini şey yapmazsa, şey de şey yapmaz.”
Yaşanılan câhiliyye hayatında gözleri haramdan sakındırmak oldukça güçleşmiştir. Zira sadece kadınların yarı çıplak sokaklara, çarşılara çıkması değil; teknolojik aygıtlarla fuhuş bir telefon mesafesi kadar yaklaşmış, bir bilgisayar tıklaması kadar kolaylaşmıştır.
Kötü Alışkanlıklar, İnsanı Hem Tutsak Eder, Hem de Rezil…
İnsan, kendi gözüne, vücuduna ve diline kolay kolay yalan söyletemez; ama kaleme, bilgisayar klavyesine çok kolay şekilde yalan söyletebilir. Yalan adlı bulaşıcı ve çok tehlikeli virüs, bilgisayardan insanın diline, oradan gönlüne rahatça yerleşebilir. Bu virüs insanı yalancılardan yaparak dünyasını çirkinleştirip cennetini yok edebilir. (Bilgisayar kurbanları, koro halinde “olsun, ne var bunda!?” diye tuşlara küfrettiriyorlardır büyük ihtimalle.)
“Hayâ imandandır.”5 İman ile ahlâkın yakın münasebeti, Hz. Peygamber›in hadislerinde billûrlaşmış olarak müşâhede edilir: “Mü’minlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlâkı en güzel olanıdır.”6 O yüzden mükemmel bir ahlâka sahip olmayan kimsenin iman yönüyle kemâle ermesi, tam bir mü’min olması da söz konusu olamaz. “İnsanlığın ilk nübüvvetten (ilk peygamberden beri) aldığı öğüt şudur: ‘Eğer hayâ etmiyor, utanmıyorsan dilediğini yap.”7
Bizi Allah’tan uzaklaştıranlardan uzaklaşmalı. Allah’a isyan edenlere isyan edilmeli. Lâ denilip uzlaşma kestirip atılmalı.
Ve böylece medya ve cahilî eğitim vasıtasıyla, kapitalizm ve tâğutlar tarafından zihinler ve gönüller işgal edildi. Bu işgalde internetin katkısını unutmamak gerek. Devlet Tanrısı, kendine kul köle haline getirdiği vatandaşları, kredi kartlarıyla, cep telefonlarıyla, mobese kameralarıyla, böceklerle, uydularla ha bire izliyor. Bundan da ötesi, halkın kendini özgür zannetmesi için eğitim kurumu adlı yerlerde vatan, millet, sakarya türküleriyle uyutup uyuşturuyor.
Çocuklar ve gençler için ev; internet demek, televizyon demektir, hayat oyun alanıdır, nefse hoş gelen özelliklerdir. Evinde cep telefonunu unutan birisi; kolu, gözü gibi bir organından mahrum kabul ediyor o gün.
Başta televizyon programları, internet ve vücut organlarını teşhir eden kadınlar olmak üzere gözlerimizi korumamız gereken şeyler hiç de az değildir. Rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz bir müjdeli hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Gözleri bir kadının güzelliklerine takılan, fakat hemen bakışlarını koruma altına alan her bir müslümana, Allah, tatlılığını kalbinde duyacağı bir ibâdet yaptırır.”8
Gözlerimizi, eşlerimiz ve çocuklarımızın gözlerini korumak Rabbimizin emridir. Televizyonda bazı programlar, internette çirkin siteler, cep telefonunun ekranına kadar girip dilini çıkaran şeytanlar, bizi dünyada rezilliğe, âhirette azâba çağırıyor. Haramlara bakarsak ve zevcelerimizin, kız çocuklarımızın şehvetli bakışlara muhâtap olacak giysiler içinde toplum içine çıkmalarına râzı olursak, dünyada birçok problem ve huzursuzluktan, âhirette azâp görmekten kurtulmamız çok zor olur. “(Kıyâmet Günü’nde) Bütün gözler ağlayacaktır. Ancak, Allah yolunda uyanık kalan gözler, Allah’ın azâbına uğramak korkusuyla sinek başı kadar yaş akıtan gözler ve bir de Allah’ın haram kıldıklarına bakmaktan korunan gözler ağlamayacaktır.”9
İmanın Olmadığı Yerde Ahlâk da Yoktur! Sorun Ahlâk Sorunu Değil İman Sorunudur
Üzülerek görmekteyiz ki, artık günümüzde edep ve terbiye, utanma ve sakınma, nâmus ve mahremiyet gibi çok önemli konulardaki hassâsiyet, son derece azalmıştır. Çarşı ve pazarlarda, moda deyimle kamusal alanlarda gencecik kızlar, dekolte kıyâfetlerle yarı giyinik halde, şehveti galeyâna getirecek bir görünümde, rahatça gezebilmekteler. Ne kadar erkeği kendine baktırıyorsa, o kadar kahraman görüyor kendini; görevini yapmış bir şeytan edâsıyla. Mantık da şeytana pabuç bıraktıracak cinsten: «Vücut benim değil mi, istediğim gibi giyinirim. Zevk ve özgürlük meselesi. Hem demokrasi var. İstemeyen bakmasın canım!»
Ayrıca, her yolu mubah sayıp ahlâksızlık meydanında at oynatan, ahlâksız kadınları ücret karşılığında satan şehvet tüccarı pezevenk ve deyyuslar veya zinâyı sanat edinip geçim vâsıtası olarak kullanan fâhişeler... Nikâhsız beraberlikler, cinsel sapmalar, eşine ihânet etmeler ve daha neler...
Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, insanın şehevî arzularını kontrol etmesi, nefsini zapt ederek disiplin altına alması, gerçekten çok zorlaşmıştır. Öyle ki, önceleri bir fazilet olarak telâkki edilen iffet ve nâmus kavramı neredeyse alay konusu olmuştur. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bazı çevrelerce normal karşılanmaktadır. Hatta bu, âdet haline getirilerek bekâretin bir kıymeti bulunmadığı bazı yazar taslakları tarafından yazılıp çizilebilmektedir. Fâhişe kadınların, travestilerin, yol kenarında para karşılığı kendilerini pazarlamaları sıkça rastlanan normal olaylar haline gelmiştir. Arap câhiliyye döneminde, belli olsun diye kapılarına bayrak asan fâhişelerin izinden giden çağdaş fâhişeler, girişlerde bekçi ve polis savunması, yani devlet himâyesi ve korumasıyla, yine kapılarında bayraklar olan kamusal alanlarda sanatlarını(!) icrâ edebiliyorlar. Genelev patronları, senelerce vergi rekortmeni oluyor. «Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır» denilerek, bu meslek de böylece kutsallaştırılmış oluyor. Sadece eski bâtıl dinlerin tarihteki unvânı değil, kutsal fâhişelik. Şirk ve haram cephesinde yeni bir şey yok; eski câhiliyye her şeyiyle modern kimlikle sanatını(!) icrâ ediyor.
Dalâlet/sapıklık ne kadar yaygın hale gelirse gelsin, müslümanı bağlayan şey “zaman ve zemin”, “düzen ve çevre” değil, Rabbinin hükümleridir, Peygamberinin tavsiyeleridir. Müslümanın ölçüsü Kur’an ve Sünnettir. Özellikle gençler, bu ölçü üzere hareket ederse, geçici zevklerin peşinden koşmak yerine, ebedî zevklerin tâlibi olursa, hayatları bir anlam kazanacaktır. Bu sâyede müslümanın iffet ve nâmusuyla, haysiyet ve şerefiyle, huzur ve saâdet içerisinde yaşaması mümkün olur.
Havalar biraz ısınmasın, nice bayan denildiğinde boyan anlayan, sayın denilince soyun anlayan, toplumda kişiliğiyle değil de dişiliğiyle görülmek isteyen kızlar, kadınlar açık yerleri kapalı yerlerinden daha çok şekilde sokağa dökülüyorlar. Sahil kenarları ve plajların daha fecî olduğunu bilmeyen yok. Üstsüzler, altsızlar, yüzsüzler, arsızlar... Kasap vitrininde dizilen koyun ve sığır butları gibi teşhircilikler... “Bütün bunlara rağmen gözü haramdan sakındırmak mümkün mü?” diyenler olacaktır. Gerçekten zor olsa da imkânsız değildir, elbette mümkündür. Zira Rabbimiz bize imkânsız bir şeyi emretmez. O zerre kadar zulmetmez, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar (2/Bakara, 286). Eğer İlâhî bir emri yerine getirmek ya da yasaktan kaçınmak zor ise, hiç şüphesiz kazancı da o oranda fazla olacaktır. Ümmetin fesâdı zamanında sünnete sarılana (bin) şehid sevabı verilmesi de bunu gösterir. Caddelerde yürüyüş konusunda da sünnete sarılırsak, gözü korumak çok kolaylaşacaktır. Rasûlullah, ashâbın kendisine zor yetişeceği şekilde hızlı yürürdü. Sadece yürüyeceği alana, önüne bakarak yürürdü. Yürürken kafasını herhangi bir tarafa çevirmez, bir yere bakacak olursa, tümüyle o tarafa dönerek bakardı. O her vesile ile zikreder, Allah’ı hatırından çıkarmazdı. Bu şekilde yürüyerek sünnete sarılırsak, gönlümüz Allah’ı hatırlar, dilimiz Kur’an’dan âyetler okur ve Rasûlullah’ın yürüdüğü gibi yürür ve gereksiz yere cadde ve sokaklarda gezmeye kalkmaz isek, sorunun çoğu hallolmuş olacaktır. İş icabı bir yere gitmeye kalktığımızda yürümek için kalabalık cadde ve pazarları değil, haramların fazla olmadığı sokakları tercih edersek işimiz kolaylaşacaktır. Bütün bunların yanında elbette ki gözümüze ve gönlümüze hâkim olmaya çalışacağız, zaman zaman haramlarla imtihan olacağız, bu imtihanlarda en az bir üniversite sınavında olanın gayretini gösterirsek başarı kendiliğinden gelecektir. Allah, kendi yolunda gayret sarfeden, haramları arzulayan hevâsının kötü isteklerine karşı mücâdele edenlere yardım edecektir.
Günümüzde müslüman gençler için en büyük tehlikelerden biri, zinâya düşme riskidir. Zira ortam buna çok müsâittir. Bu sebeple bu tehlikeden kurtulmanın en güzel yolu ve çaresi de, bu ortamları terk etmek ve zinâya götüren yollara girmemektir. Zâten Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de “Zinâya yaklaşmayın. Zira o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur” (17/İsrâ, 32) buyuruyor. Âyet, “zinâ yapmayın” demiyor da, “zinâya yaklaşmayın!” buyuruyor. Öyle ya, şartlar oluştuktan sonra, bütün yasaklar, engeller aşılıp bir kadın ve bir erkek, kimsenin olmadığı uygun bir yerde, baş başa kalınca, elbette ki, zinâdan kaçabilmek, bu azgın nefse (hevâya) söz geçirebilmek çok zor olacaktır. Herkes Yusuf değil ki... Nitekim Yusuf (a.s.) bile ancak Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla zinâdan kurtulmuştur. Kur’an’da bu durum şöyle anlatılıyor: “Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin burhânını görmeseydi o da kadına meyledecekti.” (12/Yusuf, 24). İş buraya kadar geldikten, zinâya yaklaştırıcı haramlara meylettikten sonra, zinâ kaçınılmaz olur. Bu sebeple İslâm’da zinâdan önce, zinâya götüren yollar haram kılınmıştır.
Bütün Bu Ahlâksızlıklarda Düzenin Payını Unutmamalı
Hiç kimse “göz benim değil mi canım!? İster bakarım, ister yumarım, kime ne?” diyemez. O gözü ve diğer organları bizlere emânet olarak veren Allah, bu emânetleri kendi arzumuz (hevâmız) doğrultusunda değil; O’nun rızâsı yönünde kullanmamızı istiyor. Haram bakışlardan sakınmak, Allah için değil; bizim için gerekli olduğundan merhametli Rabbimiz bunları bizim için yasaklamıştır. Aksi davranışların hesabını soracağını da bize bildiriyor: “…Kulak, göz ve kalp bunların her biri, yaptığından sorumludur.” (17/İsrâ, 36)
Ancak Allah’a ve âhiret gününe imanımızdan güç alarak göstereceğimiz korunma gayretiyle gözlerimize hâkim olabiliriz. Çünkü biz ihlâslı ve gayretli olursak Rabbimiz bize yardım ederek bizi güçlendirecektir. Gözden gönle yol vardır. Göz, kalbin dışa açılan penceresidir. Kedinin ciğere baktığı gibi gözü harama bakan insanın ihlâsı, takvâsı büyük çapta zarar görecektir. Göz kanalıyla gönle giren mikropların telâfisi, bu ölümcül mânevî yaraların tedâvîsi hiç de kolay olmayacaktır.
Balık baştan kokmakta, düzen, resmî kurumlar, kapitalistleşmiş çevre sivrisinek üretmektedir. Bataklık kurutulmadan fâhişe sivrisineklerle mücâdele sonuç getirmeyecektir. Tevhîdî iman hâkim kılınmadan ahlâkî öğütler, delik kaba su doldurmaya çalışmak demektir. Ahlâksız insanların zührevî hastalıklar yanında rûhî hastalıklar, psikolojik anormallikler içine düşüp her konuda sapıklaştıkları ve çevrelerini de her yönden rahatsız ettiklerini göz önünde tutmak gerekir. “Utanmıyorsan, dilediğini yap!” diyen Rasûlullah, hayâsız kişinin mânevî yönden ölüme terk edilen kişi gibi olduğunu söyler. Doktorun ölümü beklenen hastaya: “Ne istersen ye, serbestsin!” demesi gibi der. Dolayısıyla iffetin kaybolması kişinin toplum içinde şeref ve itibarını kaybetmesine, bu yüzden de başka ahlâkî kusurları yapabilecek hale gelmesine yol açar. Cinsel özgürlük; insanın et ve deriden ibâret olan bir varlık, bir eşya hükmüne koymakta; böylece kişilik şuurunu yıkan insanlık şerefine vurulan en ağır darbe olmaktadır.
Giderek globalleşen ve Amerika’nın yön verdiği yeni dünya düzen(sizliğ)i içine giren, vahşî ve gayr-ı insanî Batı değerlerinin dinsiz ve ahlâksız kriterlerine kurtarıcı diye sarılan günümüz dünyası, kıyâmeti, kaos ve rezilliği yaşamaktadır. Bundan büyük helâk olur mu? Dinin fert, toplum ve devlet hayatındaki etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran modernist hayat felsefesiyle birlikte son yüzyılda fuhşun bin bir çeşidi giderek meşrûlaşma zemini ve daha çok yayılma imkânı bulmuştur. Fuhşu günah, ayıp ve en sonunda yasak olmaktan çıkarma eğiliminde olan modern zihniyet, sözde özgürlük adına fuhuşta sadece zor kullanma ve zarar vermeyi reddetmekte, fuhşun fert ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri bu düşünce sahiplerini fazla ilgilendirmemektedir.
Her çeşit kötülüğe ortam hazırlayan bataklıktan kurtulmak için İslâmî değerlerin hâkim kılınmasından, fuhşa dur diyemeyen beşerî düzenleri devirmekten başka çare yok. Bu temel çözüme kadar, en azından âilelere çok iş düşmekte, İslâmî esaslara göre kurulacak âilenin güçlendirilmesi ve okul haline dönüşmesi gerekmektedir. Allah korkusu olmayan insanın kendini, çevresini ve içinde yaşadığı toplumu helâke ve her çeşit felâkete atması “özgürlük” olamaz, olmamalıdır. Bu, üreterek veya başka yolla ele geçirerek sahip olduğu bombaları çevresindeki insanlara rastgele atıp bu yaptığına “bombalama özgürlüğü” demesi gibi bir anormalliktir. Çocuklar, âile yapısı içinde İslâmî terbiyeden geçmeli ve içinde yaşayacağı toplumun her çeşit pisliklerine direnebilecek, onlarla mücâdele edebilecek bilinç aşılanmalıdır.
Vahye dayalı gerçek ilimden uzaklaştırılmış, tefekkür nedir bilmez hale getirilmiş, Kur’an’ı okuyup anlamayı ve ona göre yaşamayı tek çıkar yol olarak düşünemeyen, imanı çalınarak ibâdet zevkinden mahrum bırakılmış, kısaca çağdaşlaştırılmış insanın şu veya bu oranda cinselliğinin ya da cinsî isteğinin istismârına yönelik kapitalist tuzaklara kapılmaması imkânsız gibi bir şeydir. Bunlara ahlâkî nasihatlerin pek bir fayda vereceği düşünülmemelidir. İman olmadan ahlâkın da olmayacağını, gerçek ahlâkın Kur’an’ı yaşamak olduğunu bu çevre ve düzen kurbanlarına anlatmak, inandırmak, benimsetmekten başka çıkar yol gözükmüyor. Tevhidî anlamda gerçek bir iman olmadan insanın ahlâklı, nâmuslu ve şerefli olması da mümkün değildir. Çünkü izzet; ancak Allah’ın, Rasûlünün ve mü’minlerindir (63/Münâfıkun, 8). Seks manyağı haline gelmiş erkeklerden çok, onların hanımları ve çocukları acınacak durumdadır. Nice aile var ki, içinde kıyâmetler kopuyor. Zinâ yapan, fuhuş evlerine giden, turistik beldelerde bitli turistlerle yatanların yarısından çok fazlasının evli insanlar olduğu belirtilir. Tertemiz değilse bile en azından kocası gibi fâhişe olmayan, az-çok nâmuslu ev kadınları, uykusuz gecelerde kocalarının yolunu beklerken, kocaları kim bilir kimlerin yanında neler arıyor? Böyle ailelerin çocukları da potansiyel suçlu ve ahlâksız adayı olarak yetişiyor. Kim, bu aklı göbeğinin altına yerleşmiş, zinâkâr sarhoş adamların evli ama dul karılarına ve babalı ama yetim çocuklarına el uzatacak? İslâm’a düşman Batı hayatının hiçbir suçu olmasa bu suçlar yeter de artar. İslâm Devleti ve İslâmî değişim ve dönüşüm olmadan bu bataklık kurutulamaz. İslâmî iman ve yalnız Rabbe kulluk olmadan insanın dünyada da âhirette de durumu hüsrândır. Kurtuluş, Allah’ın dininde, O’nun Kitabına uygun hayatta, Allah’ın indirdiklerinin tatbik edilmesindedir.
Her çeşit aşırılık ve azgınlık, fahşâ ve fuhuş insanı Allah’a ibâdetten, farzları yerine getirmekten alıkoyduğu gibi; namaz da insanı her çeşit kötülükten, fahşâ ve fuhuştan alıkoyar (29/Ankebût, 45). Biri varsa, ötekine yer yoktur. Ya Allah’a kulluk, ya hevâya kulluk.
İmanıyla, fıtratıyla, vicdanıyla zıtlaşıp yüzü kızarmadan ahlâksızlık yapacak hale gelmiş gençler dâhil, günümüzün insanı kızılmaktan çok acınmaya lâyık zavallı düzen kurbanlarıdır. Onlara da İslâm›ın mükemmelliği, tevhidin esası, ahlâkın güzelliği ulaştırılabilse, tâğutî düzenin ve ondan beslenen câhilî ortamın fesadları önlense çirkinlikler kendiliğinden kaybolacak, hak geldiğinde bâtıl yok olacaktır.
Türkiye’de de arama sitelerinin en çok aranan kelimeler listesinin başında ne tür kelimelerin geldiğini tahmin edersiniz herhalde. Türk insanı en fazla (Freud’u bile şaşırtacak düzeyde) seks ve varyasyonları olan kelimeleri tıklamakta, o biçim sitelerde mutluluk aramakta… Arama motorlarında en çok tıklanan kelimelerin cinsellikle ilgili kelimeler olduğunu siteler kendileri açıklıyor. Dünyada tam 4,5 milyon porno sitesi olduğunu belirtelim.
Unutmayalım; internette de Biri bizi gözetliyor. Hayatımızın her saniyesi, omzumuzdaki kameramanlar (Kirâmen Kâtibîn) tarafından videoya alınıyor. Müslüman olduğumuzu internet karşısında da unutmamalı ve ispatlamalıyız. Kalbimizden geçenleri bilen Rabbimiz internetin sanal âleminde ne yaptığımızı, kiminle nasıl konuşup yazıştığımızı, hangi sitelere ne amaçla girdiğimizi de görüyor, biliyor. İnternet başında herhangi bir haram işlerken ölüm gelebilir. Ölüm gelmese de nerede ve ne zaman olursa olsun; zerre kadar yaptığımız şerrin hesabı bizden sorulur.
Her an Allah’tan korkan ve her yerde Rabbinin kendini gördüğünü bilip ona göre davranan, her yerde Müslümanlığını unutmayan mü’minlere ne mutlu! Gözünde haram bakışların isi olmayan erkeklere ve yüzünde haram bakışların izi ve lekesi olmayan kızlarımıza selâm olsun!
Taberânî, İbn Kesir, Tefsîru’l-Kar’âni’l-Azîm, 3/282
Buhârî, İsti’zân 12; Müslim, Kader 20
Tirmizî, Edeb 28, h. no: 2778; Ebû Dâvud, Nikâh 44, h. no: 2149
S. Buhârî, Tecrîd-i Sarih Terc. ve Şerhi, 10/436)
Buhârî, İman 4, 6, 16, Edeb 77; Müslim, İman 57-59
Ebû Dâvud, Sünnet 16, hadis no: 4682; Tirmizî, Radâ, h. no: 1162
Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78; Ebû Dâvud, Edeb 6
İbn Kesir, Tefsîr, 3/282
İ. Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Y. 10/227

 

logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul