20 Ocak 2018 - Cumartesi

Şu anda buradasınız: / HEPİMİZE YAZIKLAR OLSUN

HEPİMİZE YAZIKLAR OLSUN


 


 

Allah'a ait olmak, nihai hakikate bağlı olmak, maddi/dün­yevi bencilliklerden, yerel/ulusal/mezhepsel bencilliklerden, ih­tiraslardan vazgeçmekle başlar.  İslami varoluş bilinci, bütün ibadetlerimizi, Allah'a ait olma bilinciyle yerine getiremediğimizde,somut bir nitelik kazanır. İman; bir irade-güç-tavır-öfke-aşk duruş biçiminde somutlaştığında gerçek iman olur. İman, sü­rekli olarak Allah'a yürüyüş ve Allah'a ait bir dünyanın inşa­sı eylemidir. İçtenlikli, bilinçli, kararlı bir yürüyüşü durdu­rabilecek dünyevi bir güçten söz edilemez.

 

İnsan, Allah'a ait olduğunda, ilahi ilkeleri bir bütünlük içerisinde temsil ettiğinde kendisi olur. İnsan, Allah'ın ira­desi doğrultusunda varoluşunu şekillendirdiğinde, anlamlı kıldı­ğında, bütün ufuklar ve imkânlar kendisine açılır.

 

Allah'a ait olduğumuzda, varoluşumuzu sorumluluk bilinci içerisinde tezyin ve teçhiz ederiz. Allah'a ait olduğumuzu idrak ettiğimiz andan itibaren, her tür iktidar, her tür ihtiras, her tür bencillik karşısında bakımsız bir duruş sahibi olabiliriz.

 

Hayatımızın merkezine İslami anlam/değer/referans siste­mini koymadığımızda, hayatımızın bir anlamı/derinliği/ruhu ola­maz. Bunun için gündelik hayatın içerisinde, maddi/politik dün­yaya yönelik ilişkiler ve yönelişler sırasında, hayatımızın mer­kezinde neler olduğunu kendimize sormaya cesaret edebilmeliyiz.  Her türlü yetkinlik, kişilik, mükemmellik, ilahi anlamlara tutuna­rak saklanabilir.

 

İman ve aklın buluşmasıyla, bütünleşmesiyle bütün ufukla­ra açılabiliriz, ulaşabiliriz.

 

Modern zamanlarda dünyevi bilgiye yabancılaşan Müslüman­lar, aynı zamanda akla da yabancılaştıkları için, akılsız bir iman'la dünyada hayatiyet sahibi olmayı başaramadılar. Dünya’yave akla yabancılaşan Müslümanlar hiç bir şekilde bilgi-bilim üretme ihtiyacı duymadılar. İslam, tarihe çıktığı dönemde, ta­rihi, bilgi/bilimi yeniden başlatmış, büyük bir tarihsel-küresel değişim gerçekleştirmişti. Bugün, bizler, hiç bir şeyi değiştir­meyi başaramıyoruz, hiç bir şeyi değiştirmeye güç yetiremiyoruz. Bu durumu ısrarla konuşmalıyız.

 

Günümüz dünyasında Müslümanlar imanla-aklın sınırsız ufkundan, insanlık tarihinin en büyük, en muhteşem cemaati olan Ümmet'ten ayrıldılar. Bu korkunç ayrılıktan sonra, kendilerini milliyet/mezhep/hizip/cemaat/hizmet sınırları ve bencillikleri­ne hapseden Müslümanlar, bir bilinç devrimi gerçekleştirmeleri gerekirken, büyük bir bilinç yıkımı gerçekleştirdiler.

 

İlahi niteliklere sahip olduklarına inanılan "manevi aracılar" sebebiyle Müslümanlar bugün tevhidi bilince sahip, ev­rensel bir yürüyüş, oluşum, hareket gerçekleştiremiyor. Manevi aracılar tarafından ufukları kapatılan Müslümanlar, bugün karşı karşıya bulundukları tarihsel/yapısal sorunları çözme iradesine, çözüm üretme iradesine, sahip değiller.

 

İnsanlık tarihine iman/akıl/bilgi/bilgelik/zarafet/este­tik çağlarını kazandıran Müslümanlar, bugün, bağnazlık/kabalık/aşırılık/zevksizlik ve yozlaşma çağını yaşıyor. Müslümanları bu noktaya getiren yaklaşımlara, zihniyete, geleneğe, karşıtlık­lara yazıklar olsun.

 

Hepimize yazıklar olsun.

 

İnsanlık tarihine evrenselleştirici bir bilinçle giren ilk Müslümanlarla, bugünün kabileci/mezhepçi/hizipçi Müslüman­ları arasında ciddi uçurumlar var. Günümüz Müslümanları bağnaz­lıkları, aşırılıkları, ufuksuzlukları ve bunlardan kaynaklanan tahribatı ne yazık ki fark etmiyor. Dini hayatımızı mekanik tek­rarlar ve alışkanlıklar oluşturuyor. Yeni bir bilince, dönüştü­rücü bir bilince sahip olmaksızın, hiç bir şeyi değiştiremeyece­ğimizi fark etmeliyiz.

 

Müslümanlar olarak küresel gündem üzerinde belirleyici hiç bir etkimiz yok. Kendi zamanımızın ihtiyaçlarına cevap ve­rebilecek bir dil-düşünce-kültür oluşturamıyoruz. Günümüzde herkes, piyasa/sermaye/borsa ya da yatırımların diliyle konuşu­yor.

 

Günümüzde sosyal ağlar, özerk alanlar, yeni kamusal alanlar oluşturuyor, siyasal iktidarlar bu ağları kontrol ede­miyor. İnternet ve mobil iletişim ağları yoluyla yeni muhalefet alanları, yeni örgütlenme biçimleri ortaya çıkıyor. Kendi zama­nımızın gerisinde kalmamak için, bu gelişmeler etrafında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmeliyiz. Geçmişin ufku ile şimdinin ufku arasında ikna edici çözümlemelere ihtiyacımız olduğunu ha­tırlamalıyız. Gelenekler olumlu değerler taşıyabilecekleri gibi, olumsuz değerler de taşıyabilirler. Geçmişin/geleneğin ufkundan baktığımız takdirde, toplumsal değişimi etkileyen dinamikleri gereği gibi göremeyebiliriz.

 

Toplumlarımızda bugün, neoliboral dünya görüsü ve ha­yat tarzı adına hayâsızlığı meşrulaştırmak üzere, kültürel ırk­çılığı meşrulaştırmak, üzere açıkça ve yüksek sesle bir mücadele yürütülüyor. Bizler ise, kısık bir sesle ahlaki olanı savunmaya çekiniyoruz. Seküler ve materyalist kültür nihilist toplumlar oluşturuyor. Bu kültür sebebiyle bugün, Müslümanlar da daha çok başarı peşinde koşuyor, çıkar peşinde koşuyor, İslami anlam ve değerleri toplumsallaştırmak için değil. Modern-seküler kültür, neoliberal kültür, temel, insani erdemleri gerilik olarak değerlendirmeye devam edebiliyor.

 

Toplumlarımızda sömürgeci kültürün/ideolojinin varis­lerinin etkisi bugün de sürüyor, sürdürülüyor.   Her tür taklit­çilik bireylerinde toplumların da kendilerini kaybetmelerine neden oluyor.  Kendimizi bulabilmemiz için tahkik'e dayalı dü­şünsel bir dünya oluşturmamız gerekiyor. Taklitçilikler toplum­ları düşüncesizleştiriyor, düşünsel intiharlara neden oluyor. İnsanın ve tonlumun kendisini gerçekleştirmesi bir bilinç müca­delesi yoluyla olabilir. Hayatın her alanında yıkım, hiç bir şey olmamakla başlar.

 

Bugün, zihinlerin ve ruhların değil, bedenlerin re­fahı için seferberlik halinde bulunan bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya kolektif bir egoizm dünyası haline geliyor. Yalnızca bedenlerin refahını merkeze koyan bu dünya her tür ahlaki ve vicdani ilkeyi yok sayarak despotik bir tahakküm savaşı veriyor.

 

 

 

SPOT İÇİN

 

“Hayatımızın merkezine İslami anlam/değer/referans siste­mini koymadığımızda, hayatımızın bir anlamı/derinliği/ruhu ola­maz.”

 

“İslam, tarihe çıktığı dönemde, ta­rihi, bilgi/bilimi yeniden başlatmış, büyük bir tarihsel-küresel değişim gerçekleştirmişti. Bugün, bizler, hiç bir şeyi değiştir­meyi başaramıyoruz, hiç bir şeyi değiştirmeye güç yetiremiyoruz.”

 

“Günümüz dünyasında Müslümanlar imanla-aklın sınırsız ufkundan, insanlık tarihinin en büyük, en muhteşem cemaati olan Ümmet'ten ayrıldılar.

 

.

Yazar:
Atasoy MÜFTÜOĞLU
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul